Bodemsanering

Saneren start met de juiste voorbereiding. De voorbereiding kan afhankelijk van de situatie bestaan uit:

  • het opstellen van een saneringsonderzoek. Een saneringsonderzoek is soms nodig om te kijken tot welke niveau gesaneerd moet worden en welke saneringstechniek daarbij past. Elke variant heeft z'n eigen aanpak en kostenplaatje. In het verleden was het gangbaar om de bodem helemaal schoon te maken tegen vaak hoge kosten. Tegenwoordig streven we naar functiegerichte en meer kosteneffectieve bodemsaneringen, waarbij een bepaalde restverontreiniging in de bodem mag achterblijven. VersA bodemadvies maakt een afweging voor de meest gunstige saneringsvariant op basis van de afwegingsmethodiek ROSA (RObuust Saneringsvarianten Afwegen of Afspreken);
  • het uitwerken van de gekozen variant in een saneringsplan. De variant beschrijft het al of niet gedeeltelijk verwijderen van de aanwezige verontreinigingen conform de eisen zoals de Wet bodembescherming hieraan stelt;
  • het aanvragen van vergunningen in het kader van bijvoorbeeld Wet bodembescherming, Waterwet, Wet Milieubeheer (Wm), Wet ruimtelijke ordening (Wro), Omgevingsvergunning (bouwvergunning, kapvergunning, ....) etc.;
  • het opstellen van een uitvoeringsbestek op basis van het saneringsplan en eventuele aanvullende werkzaamheden (bijvoorbeeld aanleg riolering, bestratingen, etc.). Bijbehorende onderdelen zijn onder andere een Veiligheid- en gezondheidplan (V&G-plan) ontwerpfase en een directiebegroting;
  • het begeleiden/verzorgen van de aanbesteding van de bodemsanering.

Bovenstaande voorbereiding kan VersA Bodemadvies BV geheel of indien gewenst op onderdelen voor u uitvoeren. Daarna vindt de daadwerkelijke sanering plaats. Hierbij kan ondersteuning geboden voor het verzorgen van:

  • de milieukundige begeleiding bij de (water- of land)bodemsanering inclusief het opstellen van een evaluatierapport als onafhankelijk verlengstuk van de directie;
  • het houden van toezicht bij bodemsaneringen uit naam van de directie/opdrachtgever;
  • het voeren van directie tijdens de bodemsanering als direct aanspreekpunt voor de aannemer en milieukundig begeleider namens de opdrachtgever.