Landbodemonderzoek

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om bodemonderzoek te verrichten:

  • bij koop-/verkoopsituaties, huur of verhuur van onroerend goed;
  • bij het verkrijgen van een vergunning i.k.v. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de zogenaamde omgevingsvergunning: een vanaf 1 oktober 2010 geÔntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu;
  • bij aanvang en na afloop van bodembedreigende activiteiten (nul- en eindsituatie);
  • in het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB);
  • bij bestemmingsplanwijzigingen;
  • in het kader van de Wet bodembescherming;
  • verplichting in het kader van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen;
  • bij calamiteiten.


De inhoud van de onderzoeken varieert van historisch- of vooronderzoek, nul- en eindsituatie, verkennend, oriŽnterend en nader bodemonderzoek. Afhankelijk van het doel en de locatiespecifieke eisen wordt een strategie uitgewerkt en vindt indien nodig afstemming met het bevoegd gezag plaats.

Alle reguliere bodemonderzoeken (inclusief asbest in bodem en puin) kan VersA Bodemadvies BV voor u verzorgen/uitvoeren.