Overige milieugerelateerde onderzoeken

Naast meer regulier land- en waterbodemonderzoek kunt u eveneens bij VersA Bodemadvies BV terecht voor:

  • partijkeuringen grond en bouwstoffen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit;
  • funderings- en sonderingsadvies ten behoeve van bouwrijpmaken en planontwikkeling;
  • advies en onderzoek inzake infiltratie van af te voeren hemelwater;
  • asfalt- en funderingsonderzoek ten behoeve van bijvoorbeeld vaststelling kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden.