Waterbodemonderzoek

Achterstallig baggeronderhoud van watergangen komt steeds meer voor bij de waterbeheerders. Dit hangt met name samen met de onvoldoende mogelijkheden om baggerspecie te storten, te reinigen of te verwerken.

Met het Besluit Bodemkwaliteit komt er meer ruimte voor gebiedspecifieke invulling van het beleid. Ruimtelijke ordening gaat een nadrukkelijke rol spelen. De functie van een gebied bepaalt namelijk welke bodemkwaliteit gewenst is maar ook in welke mate verontreinigde grond wel of niet verspreid mag worden.

Waterbodemonderzoek en de voorbereiding en begeleiding van baggerwerken incl. meldingen en vergunningen worden door VersA Bodemadvies BV verzorgd/uitgevoerd.