Diensten

Diensten

VersA Bodemadvies BV is werkzaam binnen zowel de vakgebieden milieu(techniek), civieltechniek als cultuurtechniek. Door de brede opleiding en interesses van André vormt het inzetten hiervan de kracht om integrale projecten aan te pakken. De aanpak van een bodemverontreinigjng is bijna nooit alleen het weghalen ervan, maar gebeurt vaak in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of op kleinere schaal bijvoorbeeld het veranderen van de riolering of bodemverbetering voor de groei van bomen.

Specialisaties van VersA Bodemadvies zijn:

 • (water)bodemonderzoek en voorbereiding van / begeleiding bij bodemsaneringen ;
 • bodemverontreinigingen met metalen in relatie tot het (voormalig) voorkomen van zinkassen, mede-oprichter Zinkassen Helpdesk (www.zinkassenhelpdesk.nl);
 • het verzorgen van de aanbesteding van bodemsaneringen/werken, waaronder ook het opstellen van uitvoeringsbestekken (o.a. Standaard RAW);
 • het voeren van directie bij bodemsaneringen/werken volgens UAV(-GC);
 • advisering bij de inzet en de verhuur van H-XRF bij bodemonderzoek en -sanering, en onderzoek van “metalen” in diverse toepassingen/materialen;

Landbodemonderzoek

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om bodemonderzoek te verrichten:

 • bij koop-/verkoopsituaties, huur of verhuur van onroerend goed;
 • bij het verkrijgen van een vergunning i.k.v. de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de zogenaamde omgevingsvergunning: een vanaf 1 oktober 2010 geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. In de nabije toekomst zal dit vallen onder de Omgevingswet;
 • bij aanvang en na afloop van bodembedreigende activiteiten (vastleggen nul- en eindsituatie);
 • in het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB);
 • bij bestemmingsplanwijzigingen;
 • in het kader van de Wet bodembescherming;
 • verplichting in het kader van het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen;
 • bij calamiteiten.

De inhoud van de onderzoeken varieert van historisch- of vooronderzoek, nul- en eindsituatie, verkennend, oriënterend en nader bodemonderzoek. Afhankelijk van het doel en de locatiespecifieke eisen wordt een strategie uitgewerkt en vindt indien nodig afstemming met het bevoegd gezag plaats.

Alle reguliere bodemonderzoeken (inclusief asbest in bodem en puin) kan VersA Bodemadvies BV voor u verzorgen/uitvoeren. Een specialisatie daarbij is het onderzoek en de aanpak van zinkassen en de daaraan gerelateerde bodemverontreiniging met metalen.

Waterbodemonderzoek

Achterstallig baggeronderhoud van watergangen komt nog steeds voor bij de waterbeheerders. Dit hangt soms samen met de onvoldoende mogelijkheden om baggerspecie te storten, te reinigen of te verwerken.


Met het Besluit Bodemkwaliteit is er meer ruimte voor gebiedspecifieke invulling van het beleid. Ruimtelijke ordening speelt hierbij een nadrukkelijke rol. De functie van een gebied bepaalt namelijk welke bodemkwaliteit gewenst is maar ook in welke mate verontreinigde grond wel of niet verspreid mag worden.
Waterbodemonderzoek en de voorbereiding en begeleiding van baggerwerken incl. meldingen en vergunningen worden door VersA Bodemadvies BV verzorgd/uitgevoerd.

Bodemsanering

Saneren start met de juiste voorbereiding. De voorbereiding kan afhankelijk van de situatie bestaan uit:

 • het opstellen van een saneringsonderzoek. Een saneringsonderzoek is soms nodig om te kijken tot welke niveau gesaneerd moet worden en welke saneringstechniek daarbij past. Elke variant heeft z’n eigen aanpak en kostenplaatje. In het verleden was het gangbaar om de bodem helemaal schoon te maken tegen vaak hoge kosten. Tegenwoordig streven we naar functiegerichte en meer kosteneffectieve bodemsaneringen, waarbij een bepaalde restverontreiniging in de bodem mag achterblijven. VersA bodemadvies maakt een afweging voor de meest gunstige saneringsvariant op basis van bijvoorbeeld de afwegingsmethodiek ROSA (RObuust Saneringsvarianten Afwegen / RObuust SaneringsAfspraken);
 • het uitwerken van de gekozen variant in een saneringsplan. De variant beschrijft het al of niet gedeeltelijk verwijderen van de aanwezige verontreinigingen conform de eisen uit de Wet bodembescherming;
 • het aanvragen van vergunningen in het kader van bijvoorbeeld Wet bodembescherming, Waterwet, Wet Milieubeheer (Wm), Wet ruimtelijke ordening (Wro), Omgevingsvergunning (bouwvergunning, kapvergunning, ….) etc.;
 • het opstellen van een uitvoeringsbestek op basis van het saneringsplan en eventuele aanvullende werkzaamheden (bijvoorbeeld aanleg riolering, bestratingen, etc.). Bijbehorende onderdelen zijn onder andere een Veiligheid- en gezondheidplan (V&G-plan) ontwerpfase en een directiebegroting;
 • het begeleiden bij en/of verzorgen van de aanbesteding van de bodemsanering.

Overige milieu gerelateerde onderzoeken

Naast meer regulier land- en waterbodemonderzoek kunt u eveneens bij VersA Bodemadvies BV terecht voor:

 • asbestinventarisaties in gebouwen conform het “Procescertificaat Asbestinventariatie”;
 • partijkeuringen grond en bouwstoffen in het kader van toepassing en hergebruik volgens het Besluit bodemkwaliteit;
 • funderings- en sonderingsadvies ten behoeve van bouwrijpmaken en planontwikkeling;
 • advies en onderzoek inzake infiltratie van af te voeren hemelwater;
 • asfalt- en funderingsonderzoek ten behoeve van bijvoorbeeld vaststelling kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden.

Advisering inzet H-XRF en verhuur

Ga naar deze pagina over dit onderwerp.